Det med småt

Gyldig fra den 01. september 2020

Lej bil Samsø – Medlems- og lejebetingelser

INDLEDNING

1.1 Disse medlems- og lejebetingelser (”Medlems- og lejebetingelserne”) gælder for medlemskab og leje af delebiler hos Lasse’s Auto v/Lasse Tolder Andersen.

1.2 Aftale om indmeldelse og leje af delebiler indgås mellem medlemmet på den ene side (”Medlemmet”) og Lasse’s Auto v/Lasse Tolder Andersen, CVR-nr. 31 65 97 60, Industrivej 8, 8303 Samsø (”Lej bil Samsø”) på den anden side.
1.3 Lej bil Samsøer etableret i samarbejde med TADAA! A/S (CVR-nr. 37 14 80 32 (”Serviceprovideren”), der på vegne af Lasse’s Auto v/Lasse Tolder Andersen leverer support til medlemmer af Lej bil Samsø Delebilsordning.

2. KRAV TIL MEDLEMMET

2.1 Medlemmet skal være over 18 år og have et kørekort, der er gyldigt i Danmark (klasse B). Ved indmeldelse accepterer Medlemmet betingelserne i denne aftale. Medlemmet er forpligtet til at opgive korrekte oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail, billede af kørekort samt at tilknytte et gyldigt betalingskort (Visa/Dankort, Visa eller Mastercard), der anvendes til betaling af billeje, jf. pkt. 6. Endvidere skal Medlemmet være indehaver af en smartphone, der er kompatibel med Lej bil lej app’en.

3. LEJ BIL SAMSØ APP

3.1 Leje af delebilen forudsætter, at Medlemmet har downloadet Lej bil Samsø app’en, der giver adgang til administration af Medlemmets Lej bil Samsø konto og til selve brugen af delebilen, idet delebilen låses op via Lej bil Samsø app’en.

Brug af Lej bil Samsø app’en forudsætter, at Medlemmet har en kompatibel mobiltelefon og internetadgang. Lej bil Samsø app’en forudsætter, at Medlemmets mobiltelefon anvender enten Apple iOS eller Android OS i en version, der understøtter Lej bil Samsø app’en. Lej bil Samsø er til enhver tid berettiget til at foretage opdateringer af Lej bil Samsø app’en, og Lej bil Samsø forbeholder sig ret til at stoppe support af ældre versioner af Apple iOS og Android OS versioner. Lej bil Samsø bestræber sig på at gøre Lej bil Samsø app’en tilgængelig i videst muligt omfang. Medlemmet accepterer dog, at Lej bil Samsø app’en leveres via internet og mobile netværk, og at kvaliteten og tilgængeligheden af Lej bil Samsø app’en derfor kan blive påvirket af faktorer, som er uden for Lej bil Samsøs kontrol. Lej bil Samsø er ikke ansvarlig for, at Lej bil Samsø app’en understøttes af alle enheder med Apple iOS samt Android OS.

4. INDMELDELSE OG UDMELDELSE

4.1 Medlemskabet løber fra Medlemmets indmeldelse på Serviceproviderens hjemmeside og frem til Medlemmet udmelder sig ved telefonisk henvendelse til Serviceprovideren på tlf. 41 200 700. Medlemmet giver ved indmeldelsen Lej bil Samsø tilladelse til at verificere medlemmets indtastede personoplysninger igennem CPR-registeret. Såfremt der er uoverensstemmelse, forbeholder Lej bil Samsø sig retten til at afvise indmeldelsen. Dette gælder også, såfremt denne uoverensstemmelse skulle opstå under aftaleforholdet. Udmeldelse kan ske løbende måned til udgangen af samme måned. Medlemmet vil ved afmelding fortsat hæfte for eventuelle skyldige beløb.

4.2 Medlemmet modtager bekræftelse på indmeldelse og udmeldelse på den af Medlemmet oplyste e-mail adresse.

4.3 Lej bil Samsø er berettiget til at ophæve Medlemmets medlemskab uden varsel ved enhver form for misligholdelse af Medlems- og lejebetingelserne.

5. HVAD INKLUDERER MEDLEMSKABET

5.1 Medlemskabet giver Medlemmet ret til at leje elbil til gældende priser gennem bestillingsportalen på Serviceproviderens hjemmeside (”Hjemmesiden”). Medlemmet vil få egen brugerprofil og en personlig kode, som via Medlemmets brug af Lej bil Samsø app’en giver adgang til at leje delebiler hos Lej bil Samsø i det område, som medlemskabet er tilknyttet (”Området”).

6. BETALING FOR KØRSEL OG GEBYRER

6.1 Medlemslejen består af en tidsafhængig lejebetaling (betaling for kørsel) per booking. Medlemmet betaler for den fulde periode Medlemmet har booket bilen, selvom Medlemmet afslutter sin booking før det aftalte tidspunkt. Overstiger den faktiske køretid bookingtiden, betaler Medlemmet for den faktiske køretid (per påbegyndt ½ time). Gældende priser og gebyrer fremgår af Hjemmesiden.

6.2 Gældende priser og gebyrer fremgår af Hjemmesiden. Ved Medlemmets indmeldelse tildeles Medlemmet en personlig side og en Lej bil Samsø-konto på min.TADAAcar.dk, hvor Medlemmet kan følge betaling af leje og gebyrer. Tidsafhænging lejebetaling er forudbetalt. Betaling af gebyrer er bagudbetalt.

6.3 Betaling af leje og gebyrer sker via det registrerede betalingskort og trækkes automatisk. Oplysninger vedrørende betaling af leje og gebyrer fremgår af den månedlige elektroniske udskrift tilsendt Medlemmets oplyste e-mail adresse og på Medlemmets konto på min.TADAAcar.dk.

6.4 Medlemmet hæfter for samtlige udgifter for anvendelse af delebilen, som er foretaget ved brug af Medlemmets Lej bil Samsø-konto. Dette gælder uanset om delebilen har været anvendt af Medlemmet selv eller af en anden person. Medlemmet er forpligtet til straks at orientere Serviceprovideren, såfremt Lej bil Samsø fejlagtigt har påført Medlemmets Lej bil Samsø-konto omkostninger.

6.5 Betaling sker i danske kroner, og alle priser er inklusiv moms.

6.6 Betaling af leje omfatter følgende ydelser:

 • Ladning af elbilen på ladestandere på Samsø, der drives af Lej bil Samsøs samarbejdspartner.
 • Forsikring i henhold til vilkår beskrevet i pkt. 11 nedenfor.
 • Vejhjælp.

6.7 Medlemmet må ikke anvende delebilen, hvis den er skadet og ikke er i forskriftsmæssig stand, eller hvis der opleves tekniske problemer med delebilen. Medlemmet skal sikre sig, at delebilen er opladet med tilstrækkelig strøm på batteriet til Medlemmets køretur.

6.8 Der er ingen fortrydelsesret i forbindelse med leje af delebilen.

7. AFHENTNING OG AFLEVERING AF DELEBIL

VIGTIGT!

Lås IKKE bilen med bilnøglen ved aflevering, men CHECK UD på mobil-appen.

Ekstra gebyr på 800 DKK trækkes automatisk, hvis dette ikke overholdes, da næste kunde så ikke vil kunne låse bilen op via appén.

7.1 Leje af delebil foretages via booking på Hjemmesiden eller Lej bil Samsøs app.

7.2 I tilfælde hvor Lej bil Samsøs vurderer, at eventuelle skader eller fejl skal undersøges eller repareres før brug af delebilen, forbeholder Lej bil Samsø sig ret til at afvise Medlemmets brug af delebilen.

7.3 Medlemmet afhenter og afleverer delebilen inden for den valgte lejeperiode på en parkeringsplads i Området, som er reserveret til Lej bil Samsøs delebiler på den adresse, hvor delebilen har hjemsted (”Delebilspladsen”). Ved aflevering forpligter Medlemmet sig til at parkere delebilen på Delebilspladsen. Medlemmet skal sætte delebilen til opladning med tilhørende ladekabel, når den afleveres. Er bilens tilhørende ladekabel ikke anvendt til ladning (områder med ladestander med fast kabel), er Medlemmet ansvarlig for, at tilhørende ladekabel er korrekt placeret i bagagerummet i delebilen.

7.4 Det er Medlemmets ansvar at sikre, at lejen afsluttes korrekt. I tilfælde hvor Medlemmet oplever problemer med at afslutte leje af delebilen, er Medlemmet forpligtet til omgående at meddele Serviceprovideren herom, og blive ved delebilen indtil Serviceprovideren har oplyst om det videre forløb.

8. MEDLEMMETS BEHANDLING AF DELEBILEN

8.1 Medlemmet har lov til at overlade førerretten af delebilen til en anden person, såfremt det sker i overensstemmelse med færdselslovens regler. Overlader Medlemmet førerretten af delebilen til en anden person, er Medlemmet forpligtet til på anmodning fra Lej bil Samsø, Serviceprovideren eller politiet at oplyse, hvilke personer, der som førere har benyttet delebilen. Medlemmet må ikke overlade føringen til en person, der ikke lovligt kan føre delebilen. Medlemmet er forpligtet til at sørge for almindeligt vedligehold i lejeperioden, og er forpligtet til at tilse, at delebilen til enhver tid er i forsvarlig stand. Hvis Medlemmet er i tvivl om vedligehold, kan spørgsmål stilles til Serviceprovideren.
8.2 Medlemmet er forpligtet til at behandle delebilen ansvarligt og fornuftigt. Delebilen skal leveres tilbage i samme stand som ved afhentning.

8.3 Rygning og dyr er ikke tilladt i delebilen.

8.4 Medlemmet må ikke benytte delebilen til:

 • Kørsel uden for offentlig vej eller område lukket for almindelig færdsel.
 • Befordring af passagerer eller varer mod vederlag, bortset fra almindelig samkørsel, hvor kørselsudgifter deles.
 • Fremleje.
 • Konkurrence, fartprøver eller anden form for testkørsel.
 • Køreundervisning.
 • Slæbning af et andet køretøj.

8.5 Medlemmet må ikke benytte delebilen i ulovligt øjemed eller på ulovlig måde, herunder:

 • Kørsel under påvirkning af alkohol, narkotika eller medikamenter.
 • Fragt af flere passagerer eller tungere last end bilen er registreret til.
 • På anden måde at bruge delebilen i strid med færdselsreglerne eller straffelovgivningen.

8.6 I tilfælde af, at eventuelle ladekortene til delebilen misbruges til at lade andet end delebilen, pålægges Medlemmet et gebyr i henhold til Prislisten, og bliver erstatningsansvarlig for misbruget. Lej bil Samsø forbeholder sig ydermere ret til at politianmelde medlemmet for sådant et misbrug.

8.7 Medlemmet hæfter selv for parkeringsafgifter, der pålægges delebilen under Lejeperioden og i tidsrummet efter Lejeperiodens ophør og indtil delebilen flyttes af Lej bil Samsø. Såfremt parkering ikke foretages i overensstemmelse med nærværende bestemmelser, og Lej bil Samsø har været nødsaget til at bugsere eller flytte delebilen på baggrund af Medlemmets parkering, er Lej bil Samsø berettiget til at få sine omkostninger dækket af Medlemmet. Lej bil Samsø er endvidere berettiget til at opkræve et gebyr hos Medlemmet i henhold til Prislisten for håndtering af parkeringsafgifter, bugsering eller flytning af delebilen som følge af Medlemmets parkering.

9. MEDLEMMETS ANSVAR FOR SKADER M.V. I LEJEPERIODEN

9.1 I den aftalte lejeperiode og frem til delebilen er afleveret på Delebilspladsen på korrekt måde, bærer Medlemmet det fulde ansvar for delebilen og brugen af denne.

9.2 Lej bil Samsø kontrollerer løbende delebilerne for skader og registrerer disse. Medlemmet er ansvarlig for alle skader, som er indtrådt i lejeperioden. Selvrisiko ved skade eller tyveri fremgår af pkt. 11. Selvrisikobeløbet vil blive opkrævet hos Medlemmet, såfremt der opstår skade eller tyveri i lejeperioden.

9.3 I tilfælde af, at skade er opstået ved forsæt eller grov uagtsomhed, kan Medlemmet blive forpligtet til at dække skaden i sin helhed. Det samme gælder for skader, som ikke er omfattet af forsikringsdækningen.

9.4 Medlemmet er forpligtet til, i det omfang det er muligt, at undersøge bilen for synlige skader eller mangler før kørslen påbegyndes. Medlemmet taber sin ret til at gøre mangler gældende, hvis Medlemmet ikke giver Serviceprovideren besked inden rimelig tid efter, at Medlemmet har eller burde have opdaget skaden eller manglen ved bilen.

10. MEDLEMMETS PLIGTER VED SKADER

10.1 Alle skader, tekniske fejl eller uheld skal af Medlemmet meldes omgående til Serviceprovideren.

10.2 Ved ulykke eller havari skal Serviceprovideren kontaktes omgående. Ved tyveri, brand, hærværk og skade på person eller dyr, skal forholdet endvidere altid meldes til politiet. Medlemmet skal altid udfylde fuldstændig skadesanmeldelse. Ved mangelfuld udfyldelse påføres et gebyr. Se gældende priser og gebyr på Hjemmesiden. Udfyldt skadesanmeldelse skal omgående indleveres til Serviceprovideren.

10.3 Hvis Medlemmet ikke overholder sine forpligtelser i forbindelse med skade, er Medlemmet ansvarlig for meromkostningerne, som påløber i forbindelse med den indtrufne skade, og som kan tilbageføres til forsømmelsen.

11. FORSIKRINGSVILKÅR

11.1 Følgende vilkår gælder for forsikringen:

 • Forsikringen gælder for Medlemmet, eller den som Medlemmet har overladt førerretten af delebilen til, jf. pkt. 8.1.
 • For at forsikringen skal gælde, skal føreren være minimum 18 år og besidde et gyldigt kørekort (klasse B).
 • Ansvarsforsikringen dækker ansvar for skade på person og ting, som delebilen forårsager.
 • Forsikringen er gyldig i Danmark.
 • Selvrisiko ved skade er DKK 3.995.

12. ANNULLATION AF LEJE

12.1 Medlemmet kan uden beregning annullere eller ændre en reservation af en delebil indtil 6 timer inden lejeperiodens begyndelse.
12.2 Annulleres eller ændres en reservation senere end 6 timer inden lejeperiodens begyndelse, opkræves gebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Annulleres en reservation som følge af, at delebilen ikke er til rådighed ved lejeperiodens begyndelse opkræves dog intet gebyr.

12.3 Medlemmet kan ikke annullere eller ændre en booking efter lejeperiodens begyndelse.

12.4 Pkt. 12.2 og 12.3 finder ikke anvendelse, såfremt et Medlem annullerer en reservation som følge af, at et andet Medlem ikke har tilbageleveret delebilen rettidigt.

12.5 Annullation skal ske på Hjemmesiden eller i Lej bil Samsø app’en.

13. FOR SEN TILBAGELEVERING

13.1 Hvis Medlemmet leverer delebilen tilbage til Delebilspladsen senere end det i bookingen aftalte tidspunkt, og delebilen som følge heraf ikke er til rådighed for et andet Medlem, der har booket delebilen, opkræves et gebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste samt leje i henhold til den til enhver tid gældende prisliste for hver påbegyndt ½ times forsinkelse. Det Medlem, der ikke har haft rådighed over delebilen ved lejeperiodens start, modtager halvdelen af gebyret, fratrukket sit forbrug hos Lej bil Samsø, som kompensation. Ved skade eller fejl på delebilen bortfalder gebyret og opkrævning af ekstra leje. I stedet henvises til pkt. 8 – 11 i nærværende Medlems- og lejebetingelser.

Såfremt delebilen afleveres for sent, orienterer Serviceproviderenden forsinkede bruger om den efterfølgende brugers telefonnummer via Lej bil Samsø app’en, så den efterfølgende bruger kan blive kontaktet om forsinkelsen samt om omfanget af forsinkelsen. Medlemmet giver tilladelse til, at Serviceprovideren må videregive Medlemmets telefonnummer til den forsinkede bruger med henblik på at blive kontaktet om en eventuel forsinkelse.

14. KORREKT TILSLUTNING AF LADEKABEL VED TILBAGELEVERING

14.1 Medlemmet er forpligtet til at sikre sig, at ladekablet er korrekt tilsluttet til ladestanderen ved tilbagelevering af delebilen. Korrekt tilslutning er beskrevet i bilens manual.

15. BILEN KØRER TØR FOR STRØM

15.1 Det er Medlemmets ansvar, at bilen ikke kører tør for strøm. Delebilerne er udstyret med en vejledende måler, der viser den estimerede rækkevidde for bilen inden batteriet løber tør. Det påhviler Medlemmet at sikre sig, at delebilen kan køre til nærmeste mulighed for opladning. Skulle det mod forventning ske, at bilen kører tør for strøm uden at kunne nå frem til en lademulighed, skal Medlemmet kontakte Serviceprovideren. Lej bil Samsø forbeholder sig ret til at pålægge Medlemmet at dække Lej bil Samsøs udgifter i forbindelse med bugsering tilbage til Delebilspladsen eller ladestation, i det omfang bugsering ikke er omfattet af Lej bil Samsøs vejhjælpsabonnement.

16. MEDLEMSSERVICE

16.1 Ved spørgsmål om medlemsleje af delebil, tekniske problemer eller klager og reklamation vedrørende Lej bil Samsø eller betalinger, skal disse rettes til Serviceprovideren på e-mail til info@tadaacar.dk.

17. REGISTRERINGER OG ÆNDRINGER AF BRUGEROPLYSNINGER

17.1 Medlemmet skal straks give meddelelse til Serviceprovideren om ændring af telefonnummer og andre forhold af betydning for medlemskabet og lejeperioden til Lej bil Samsø.

17.2 Serviceprovideren og Lej bil Samsø registrerer, opbevarer og behandler Medlemmets personoplysninger i overenstemmelse med Lej bil Samsøs Persondatapolitik, som beskriver Medlemmets rettigheder og Lej bil Samsøs ansvar i forhold til indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med administration af medlemskabet og leje og brug af delebiler. Lej bil Samsøs Persondatapolitik kan ses nedenfor.

18. LEJ BIL SAMSØS ERSTATNINGSANSVAR

18.1 Lej bil Samsø forsøger i videst muligt omfang at sikre, at delebilerne er fuldt tilgængelige for Medlemmet og uden fejl og mangler. Såfremt der mod forventning opstår fejl og mangler ved delebilerne, der gør, at Medlemmet ikke kan benytte delebilen i lejeperioden, kan Lej bil Samsø imidlertid ikke gøres ansvarlig herfor.
Lej bil Samsø er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab.

19. LOVVALG OG VÆRNETING

19.1 Aftalen er underlagt dansk ret.

Eventuelle tvister, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved de almindelige domstole.

20. IKRAFTTRÆDEN OG ÆNDRING AF BESTEMMELSERNE

20.1 Nærværende Medlems- og lejebetingelser er gældende fra den 1. september 2020.

Lej bil Samsø er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i Medlems- og lejebetingelserne. Meddelelse om ændringer sker pr. e-mail og via Hjemmesiden. Såfremt et Medlem ikke kan acceptere en ændring af Medlems- og lejebetingelserne, er Medlemmet berettiget til at opsige abonnementet uden varsel, hvorefter Lej bil Samsø vil refundere Medlemmet en forholdsmæssig andel af forudbetalt leje.

Gyldig fra den 01. september 2020

Lej bil Samsø – Persondatapolitik

Indledning

For at Lasse’s Auto v/Lasse Tolder Andersen, (”Lej bil Samsø”) kan give dig adgang til benytte Lej bil Samsø services som er etableret i samarbejde med TADAA! A/S (CVR-nr. 37 14 80 32 (”Serviceprovideren”), der på vegne af Lej bil Samsø leverer support til medlemmer af Lej bil Samsø, er der vigtige personoplysninger, som Lej bil Samsø har behov for at indsamle og behandle.

Det er vigtigt for Lej bil Samsø, at dine personlige oplysninger opbevares og behandles sikkert og lovligt. Derfor har vi udarbejdet denne persondatapolitik (”Persondatapolitikken”), der beskriver hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger.

Du opfordres til at læse persondatapolitikken grundigt igennem, og du vil blive bedt om at bekræfte, at du har læst og accepteret persondatapolitikken, når du tilmelder dig Lej bil Samsøs services igennem Lej bil Samsø mobilapp (”Applikationen”), via Serviceproviderens hjemmeside (”Hjemmesiden”). ”Du” er den person, der er medlem af Lej bil Samsø.

Lej bil Samsøs delebiler (”Delebilen”) er udstyret Invers’ Cloudboxx (”Enheden”), som er producenter bag de enheder (hardware), der opsamler og sender data fra bilen til Lej bil Samsø og bruges i Applikationen.

Persondatapolitikken er gældende fra den 1. september 2020. Ved ændringer i Persondatapolitikken vil du blive orienteret via din e-mail og/eller andre valgte digitale kontaktpunkter samt i forbindelse med booking på Applikationen eller Hjemmesiden, og du vil samtidig blive bedt om at acceptere de ændrede vilkår. Indsamling og behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.

Kontaktoplysninger på dataansvarlig

Lasse’s Auto v/Lasse Tolder Andersen
CVR-nr. 31 65 97 60
Industrivej 8,
8303 Samsø
E-mail: lassesauto@hotmail.com

Kontaktoplysninger på Serviceprovider/databehandler

TADAA A/S
CVR-nr. 37 14 80 32
Chr. M. Østergaards Vej 4
8700 Horsens
E-mail: info@tadaacar.dk.

4. Registrering af oplysninger

4.1 Stamoplysninger
Når du tilmelder dig Lej bil Samsø services, registreres der følgende stamoplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 •  E-mail adresse
 • Telefonnummer
 • Tilmeldte område
 • Fotokopi af kørekort
 • Brugernavn
 • Evt. referent i tilfælde af anbefaling fra et andet medlem
 • Afdeling (kun ved erhvervsmedlemmer)
 • Ticket Id til kortoplysninger hos DIBS betalingssystem

Du opfordres til at kontrollere, at alle registrerede stamoplysninger er korrekte samt til at opdatere dem, når det er aktuelt. Du kan opdatere dine stamoplysninger, når du logger på din profil på Hjemmesiden. Hvis Lej bil Samsø bliver opmærksom på, at oplysninger om dig er forkerte eller vildledende, er Lej bil Samsø berettiget og forpligtet til at rette eller slette oplysningerne, så behandlingen sker på et korrekt grundlag.

4.2 Data fra Delebilen og forbrugsdata

Enheden, der er installeret i Delebilen samt Applikationen, sørger for, at der løbende indsamles følgende data:

 • Delebilens position (GPS)
 • Delebilens kilometerstand
 • Delebilens batteriniveau
 • Tekniske data fra Delebilen (informationer om fejl, status på systemer samt målinger på driftssystemer)
 • Forbrugsdata vedrørende booking og brug af Delebilen

5. Brug af oplysninger

5.1 Generelt
Applikationen og den bagvedliggende cloud-infrastruktur etablerer kommunikation mellem dig, Delebilen og Lej bil Samsøs intelligente bookingsystem. For at du kan bruge Applikationen og Lej bil Samsøs services, er det nødvendigt, at dine oplysninger registreres og behandles af Lej bil Samsø, og at enkelte af dine oplysninger deles med Lej bil Samsøs samarbejdspartnere.
Uden disse oplysninger og mulighed for behandling og udveksling af oplysningerne, vil Lej bil Samsø ikke kunne håndtere og administrere Lej bil Samsø.

5.2 Brug af stamoplysninger
I forbindelse med brug af Applikationen registrerer vi en række stamoplysninger om dig jf. punkt 3.1. Oplysningerne anvendes til at administrere abonnementet, bestillinger og betalinger.

5.3 Brug af data fra Delebilen og forbrugsdata

Bilens position – Formål: Opsamles løbende under kørsel for at kunne sende hjælp til bilens position i tilfælde af uheld og vise bilbrugeren information om bilens position samt kørte ture. De øvrige samarbejdspartnere har ikke adgang til bilens position. Bilens position overdrages til Falck Assistance A/S i tilfælde af, at en skade eller uheld. Disse videregiver ligeledes visse informationer til myndighederne, hvis der er sket personskade i forbindelse med et uheld.

Kilometerstand – Formål: Opsamles ved booking start og slut med henblik på at måle hvor meget bilen har kørt samt til brug for analyse og optimering af delebilsordningen på baggrund af teknisk information fra bilen.

Batteriniveau – Formål: Opsamles ved afslutning af booking og ved forespørgsler med henblik på at måle, hvor meget bilen har forbrugt af strøm samt til brug for analyse og optimering af delebilsordningen på baggrund af teknisk information fra bilen.

Tekniske data – Formål: Data fra bilens egne computer-systemer, som viser bilens tilstand i realtid og ved forespørgsler. Signalerne kan opdeles i tre typer: Fejl-meddelelser, tilstand af bilens bruger-systemer (fx ”er bilen låst”) samt driftsparametre i form målinger. Alle signaler opsamles løbende i bilen, hvoraf de fleste sendes til Lej bil Samsø med faste intervaller. De tekniske parametre opsamles for at give Lej bil Samsø information om bilens tilstand samt til brug for analyse og optimering af delebilsordningen på baggrund af teknisk information fra bilen.

Forbrugsdata – Formål: Opsamles og behandles for at Lej bil Samsø kan overholde kontraktlige forpligtelser over for dig i forbindelse med afregning af abonnement og forbrug.

Videregivelse af oplysninger

Lej bil Samsø samarbejder med andre virksomheder for at kunne give dig den bedste service og den bedste funktionalitet.
Lej bil Samsø videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Lej bil Samsø, bortset fra følgende tilfælde:

 • Med dit samtykke
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for LEJ BIL SAMSØ, hvis vi har dit samtykke. Dette sker alene, hvis vi har modtaget samtykke til videregivelse af alle personoplysninger.
 • Til ekstern databehandling
  Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere, herunder Serviceprovideren, eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.
 • Af juridiske årsager
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Lej bil Samsø, såfremt adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne efter Lej bil Samsøs saglige vurdering er nødvendig for at:
  • Lej bil Samsø kan levere de serviceydelser, som Lej bil Samsø i henhold til de til enhver tid gældende aftalevilkår skal levere til dig som medlem.
  • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
  • Håndhæve de til enhver tid gældende aftalevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser af aftalevilkår eller lovovertrædelser.
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

Af juridiske årsager udveksler Lej bil Samsø visse personoplysninger med følgende faste samarbejdspartnere: TADAA! A/S, Insero A/S, herunder Falck Assistance A/S, DIBS betalingsløsning, Invers’ Cloudboxx, forsikringsselskaber, hvor Lej bil Samsø har tegnet forsikringer.

Lej bil Samsø kan i øvrigt dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og samarbejdspartnere. Lej bil Samsø kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om, hvordan vores medlemmernes anvendelse og forbrug af Lej bil Samsøs delebilsordning er.

Indsigt og berigtigelse

Du har på ethvert tidspunkt ret til at rette henvendelse til Lej bil Samsø for at få oplyst, hvilke personoplysninger vedrørende dig, der behandles, ligesom du har ret til at få adgang til de pågældende oplysninger. Du har endvidere ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget af Lej bil Samsø uden unødig forsinkelse.

Sletning af oplysninger

Lej bil Samsø er forpligtet til at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Lej bil Samsø opbevarer dog altid personoplysninger i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med Lej bil Samsøs behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan Lej bil Samsø behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til Lej bil Samsøs persondataansvarlige.

Lej bil Samsø kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier). Endvidere kan Lej bil Samsø afvise anmodninger om sletning af personoplysninger, såfremt Lej bil Samsø af juridiske årsager er berettiget eller forpligtet til at undlade at slette oplysningerne.

Hvis Lej bil Samsø kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Lej bil Samsø bestræber sig på at vedligeholde tjenesterne på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når Lej bil Samsø sletter dine personoplysninger fra tjenesterne, er det derfor muligt, at Lej bil Samsø ikke altid kan slette tilhørende kopier fra arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra Lej bil Samsøs sikkerhedskopisystemer.

Sikkerhed

Applikationen og den bagvedliggende cloud-infrastruktur er udviklet til at have et højt sikkerhedsniveau med fokus på beskyttelse af data. Lej bil Samsø tilser, at der etableres fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, mistes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen om behandling af personoplysninger. Således foregår transmission af data fra din bil via en krypteret sikker forbindelse og serverne, hvor data befinder sig, er beskyttet med sikkerhedsforanstaltninger. Endeligt administreres adgang til data ud fra et nødvendighedsprincip. Det betyder, at kun få særligt betroede personer har adgang til data. Dette gælder såvel hos Lej bil Samsø som hos samarbejdspartnere og Lej bil Samsøs databehandlere. Som eksempel på implementering af nødvendighedsprincippet kan nævnes, at det kun er i forbindelse med en kollisionssituation, hvor der kan være tilskadekomne, at din bils position vil være tilgængelig for Falck Assistance A/S samt i relevante tilfælde myndighederne, så de kan sende hjælp.

Klageadgang

Du har mulighed for at få behandlet en klage vedrørende indsamling og behandling af persondata ved at henvende dig til TADAA! A/S via e-mail: info@tadaacar.dk. Du har også mulighed for at indbringe klagen til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/.